Zwroty i reklamacje - LIRAVIBES Blog parentingowy. Dziecko, rodzina, zdrowie i uroda

Zwroty i reklamacje

Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy może odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: liravibessklep@wp.pl

Zwracaną rzecz należy zwróć niezwłocznie na adres: ul. Spokojna 14 21-412 Adamów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Zwracany produkt przesyłany jest na koszt kupującego.

Od umowy można odstąpić w dowolnym terminie. Pod warunkiem, że zakupiony produkt jest w nienaruszonym stanie i  nadal nadaje się do użycia. 

Dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócę natychmiast, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumentalub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: liravibessklep@wp.pl lub drogą pocztową na adres ul. Spokojna 14, 21-412 Adamów

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Spokojna 14 21-412 Adamów

W związku z wadą można żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w Regulaminie sprzedaży.

Copyrights

Liravibes - blog parentingowy

Strona powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „ Czas na działanie! Czas na własną firmę!” nr RPLU.09.03.00-06-0044/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 OŚ Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości